Osnovne akademske studije (180 ECTS )

Studijski program: Poslovni engleski jezik

 

I GODINA 
I SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik I     7
Uvod u britanske studije     5
Fonetika i fonologija engleskog jezika     5
Drugi strani jezik I     5
Maternji jezik I     5
Informatika I     3
II SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik II     7
Uvod u američke studije     5
Morfologija engleskog jezika     5
Drugi strani jezik II     5
Maternji jezik II     5
Informatika II     3

 

II GODINA 
III SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik III     7
Poslovni engleski jezik I     6
Engleska književnost I     5
Drugi strani jezik III     5
Osnovi ekonomije     3
Sintaksa engleskog jezika     4
IV SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik IV     7
Poslovni engleski jezik II     6
Američka književnost     5
Drugi strani jezik IV     5
Uvod u opštu lingvistiku     3

Izborni predmet:

  • Uvod u evropske studije I (kult. baština)
  • Uvod u evropske studije II (ekon. geogr.)
  • Osnove turizma
  • Treći strani jezik (španski, francuski, njemački, ruski)
    4

 

III GODINA 
V SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik V     7
Poslovni engleski jezik III     6
Drugi strani jezik V     5
Engleska književnost II     4
Kultura poslovne komunikacije     4
Tehnike prevođenja I- pismeno prevođenje     4
VI SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VI     7
Poslovni engleski jezik IV     6
Drugi strani jezik VI     5
Primijenjena lingvistika     4
Tehnike prevođenja II- usmeno prevođenje     4

Izborni predmet:

  • Osnove menadžmenta
  • Osnove finansija
  • Osnove marketinga
  • Treći strani jezik (španski, francuski, njemački, ruski)
    4

Pitajte nas

NA VRH