O nama

Savremeno poslovanje nije moguće bez dobrog poznavanja stranih jezika! Fakultet za strane jezike osnovan je 2007. godine kao visokoškolska ustanova u okviru Univerziteta "Mediteran". Na fakultetu na kojem trenutno studira više stotina studenata angažovani su kvalifikovani predavači i nastavno osoblje, stručno rukovodstvo i efikasno administrativno osoblje.

Fakultet za strane jezike realizuje moderne studijske programe koji ispunjavaju najviše obrazovne stnadarde i raspolaže novom, savremenom tehnikom na kojoj se studenti obučavaju, a sve u cilju temeljnije edukacije budućih generacija anglista. Fakultet za strane jezike (FSJ) u Podgorici obrazuje visoko kvalitetne stručnjake iz oblasti stranih jezika i engleske i američke književnosti. Smatramo da profil savremenog filologa zahtijeva znanje stranog jezika sa težištem na savremenom jeziku za potrebe različitih struka i zanimanja, poslovnog stranog jezika, prevođenja, kao i poznavanje metodike nastave stranog jezika, uključujući potrebna pedagoško- psihološka znanja. Sve to obezbjeđuje našim studentima visok izlazni kvalitet i prestižnu konkurentnost na tržištu rada ne samo u našoj zrmlji, nego i u širim regionalni i evropskim okvirima.

Sa stranim jezicima u svijet biznisa!

Studijski programi

Danas Fakultet za strane jezije realizuje akreditovane programe anglistike i to osnovnih akademskih studija:

 • Poslovni engleski jezik (180 CPSK/ECTS) i postdiplomskih specijalističkih akademskih studija;
 • Poslovni engleski jezik (60 CPSK/ECTS);
 • Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera- (60 CPSK/ECTS).

Naši studijski programi anglistike zasnivaju se na savremenim naučno-teorijskim i aplikativnim znanjima iz oblasti opšteg i po¬slovnog engleskog jezika, književnosti, metodike nastave engleskog jezika i italijanskog kao drugog stranog jezika. Ove studijske programe karakteriše i široka ponuda izbornih predmeta gotovo iz svih sfera privrede i poslovanja (Osnovi turizma, Odnosi sa javnošću, Osnovi međunarodnog marketinga i dr.) kao i izbor trećeg stranog jezika (španski, njemački, francuski, ruski…). Fakultet ima kvalifikovano nastavno osoblje iz Crne Gore i sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prednosti studiranja na FSJ

Naše prednosti su savremeni studijski programi, predan rad i posvećenost nastavnika i saradnika, rad u malim grupama, primjena interaktivnih metoda i prilagođenost individualnim potrebama svakoga studenta. Raznovrsna lepeza vještina, za koje vas ovi programi osposobljavaju, učiniće vas, po diplomiranju, izuzetno kompetitivnim na tržištu rada, jer vaše sposobnosti neće biti ograničene samo na domen prevodilaštva, školstva i nastave engleskog jezika; naime, gotovo da, zapravo, i nema segmenta, kako državnog, tako i privatnog sektora, gdje sposobnosti, stečene na programu Poslovni engleski jezik, Fakulteta za strane jezike Univerziteta „Mediteran”, ne pronalaze svoju praktičnu primjenu.

Nakon diplomiranja

Studenti Fakulteta za strane jezike nakon diplomiranja se mogu za­posliti na sljedećim pozicijama:

U oblasti izdavaštva:

 • pismeno: književno, žanrovski, stručno (ekonomija, pravo medicina, tehnika, arheologija, pshilogija, mašinstvo, međunarodni odnosi, administracija...);
 • usmeno: konferencijsko (simultano, konsekutivno);
 • sudski tumač (inokorespodent).

U oblasti nastave:

 • profesor engleskog jezika u osnovnoj školi, srednjoj školi, vrtiću, privatnim školama, institutima za jezik, on-line kursevi).

U oblasti medija i komunikacije:

 • novinari;
 • urednici;
 • voditelji (radio, TV);
 • odnosi sa javnošću (PR);
 • dopisnici novinskih agencija.

U oblasti marketinga:

 • reklame;
 • reklamne kampanje.

U oblasti turizma:

 • službenici u turističkim agencijama;
 • turistički vodiči.

U oblasti administracije:

 • poslovni sekretari;
 • službenici u državnim institucijama.

Ostali poslovi:

 • lektori;
 • stjuardi/stjuardese.

Odjeljenje u Bijelom Polju

Fakultet za strane jezike u studijskoj 2014/2015. godini upisuje IV generaciju na osnovnim studijama - Poslovni engleski jezik i III generaciju na specijalističkim studijama - studijski program Engleski jezik i književnost nastavnočkog smjera.

Uslovi za upis na fakultet

Upis na Fakultet za strane jezike regulisan je Pravilnikom o uslo-vima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija, koji je dostupan na sajtu Fakulteta za strane jezike. Fakultet mogu upisati svršeni srednjoškolci. Rangiranje prijavljenih kandidata obavlja se na konkurentnoj osnovi, u skladu sa uspjehom postignutim u toku srednje škole. Kandidati podnose dokumenta na uvid i prijavu za upis, nakon objavljivanja konkursa za upis u nekim od dnevnih no¬vina. Student sa Fakultetom zaključuje Ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

Kursevi

Fakultet za strane jezike Univerziteta  „Mediteran“ Podgorica organizuje kurseve stranih jezika i to:

 • opšteg engleskog jezika;
 • poslovnog engleskog jezika (sektori: bankarstvo, pravo i međunarodni odnosi, turizam i hotelijerstvo, medicina, energetika, telekomunikacije, menadžment u sportu);
 • opšteg italijanskog jezika;
 • poslovnog italijanskog jezika (sektori: bankarstvo, pravo i međunarodni odnosi, menadžment, marketing, turizam i hotelijerstvo, građevinarstvo, medicina);
 • crnogorskog jezika za strance i usluge lektorisanja.

 

 

 

 

Pitajte nas

NA VRH